Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. “Kiterepair” : Kiterepair, gevestigd aan Prins Hendrikstraat 25,
  2671 JG Naaldwijk, onder Kamer van Koophandel nummer 68219415 en
  BTW-nummer: NL218991629B02
 2. “Opdrachtgever” : de natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie Kiterepair een overeenkomst heeft gesloten.


Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere prijsopgave tussen Kiterepair en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


Artikel 3. Offertes

 1. Alle prijsopgave zijn vrijblijvend tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
 2. Kiterepair kan niet aan zijn prijsopgave worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat prijsopgave slechts een prijsindicatie zijn waarbij meerwerk altijd doorberekend wordt. Indien de prijs hoger uitvalt dan aangegeven zal de Opdrachtgever altijd eerst op de hoogte worden gesteld, voordat Kiterepair begint aan de opdracht.
 3. De overeenkomst is gesloten, nadat de Opdrachtgever het te repareren materiaal opstuurt of afgeeft bij Kiterepair.
 4. De prijzen in een offerte, aanbieding of prijsopgave worden altijd Inclusief 21% BTW vermeld.


Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Kiterepair zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren naar aanleiding van het door de Opdrachtgever ingevulde schadeformulier.
 2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Kiterepair aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Kiterepair worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Kiterepair zijn verstrekt, heeft Kiterepair het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit te stellen met als gevolg, de levering langer op zich kan laten wachten dan aangegeven.
 3. De uitvoering zal overeenkomstig de in het door de Opdrachtgever ingevulde schadeformulier vermeldde werkzaamheden bevatten. Indien extra werkzaamheden gewenst zijn, zal hiervoor een nieuwe prijs overlegd worden door Kiterepair, welke na akkoord van Opdrachtgever de voorgaande afspraak vervangt.

Artikel 5. Verzending

 1. Bij verzending maakt Kiterepair gebruik van de pakketservice van MyParce en DhL. Via track and tracé kan de Opdrachtgever altijd volgen waar het geleverde materiaal zich bevindt.
 2. De verzending van materiaal tussen Kiterepair en Opdrachtgever zal in goed vertrouwen geschieden waarbij beide partijen zorg zullen dragen voor een goed verloop van verzending. Indien er schade ontstaat in welke vorm dan ook, zal er in onderling overleg gezocht moeten worden naar een oplossing.
 3. Voor de levering van de diensten is Kiterepair afhankelijk van de dienstverlening van MyParcel en DHL. Kiterepair is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door de dienstverlening van PostNL.


Artikel 6. Duur en beëindiging

 1. De overeenkomst tussen Kiterepair en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van het desbetreffende project, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
 2. Indien de overeenkomst is gesloten zal de overeenkomst na oplevering, oftewel het retour sturen of ophalen van het materiaal, aflopen en zullen Kiterepair en Opdrachtgever geen verplichtingen meer hebben, uitgesloten de dan nog lopende betalingsverplichting.


Artikel 7. Levering en levertijd

 1. Alle door Kiterepair genoemde termijnen zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld. Indien overschrijding van de termijn plaatsvindt, zal Kiterepair de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 2. Overschrijding van overeengekomen levertijden geven in geen geval recht op schadevergoeding.


Artikel 8. Wijzigingen overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
 2. Alle kwalitatieve en/of kwantitatieve wijzigingen in de overeenkomst, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd. Deze extra kosten zullen tijdig overlegd worden en pas worden voltrokken na toestemming van Opdrachtgever.
 3. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.
 4. Het niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Kiterepair op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Kiterepair een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben.


Artikel 9. Overmacht

 1. Kiterepair is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het -verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Kiterepair geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Kiterepair niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 3. Kiterepair kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover Kiterepair ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Kiterepair gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

Artikel 10. Betaling

 1. Facturatie geschied overeenkomstig de op de offerte genoemde momenten.
 2. Betaling dient te geschieden voor het ophalen of retour zenden in de valuta waarin is gefactureerd. Ook is het mogelijk in contanten te betalen tijdens het ophalen van het desbetreffende materiaal.
 3. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.
 4. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan opdrachtnemer de vordering uit handen geven, in welk geval opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen.
 5. Indien opdrachtgever niet of niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Kiterepair voorts gerechtigd:
  a: de nakoming van de jegens opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke c.q. verzuim zijn indien Kiterepair het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van opdrachtgever te twijfelen; dan wel
  b: zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
 6. Indien Opdrachtgever bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk gehouden de uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

 1. Het in het kader van de overeenkomst door Opdrachtgever geleverde materiaal blijft eigendom, maar functioneert als borgsom, totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Kiterepair gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door Opdrachtgever geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht door Kiterepair. Het door Opdrachtgever geleverde mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt van de overeenkomst.

Artikel 12. Intellectueel Eigendom

 1. Kiterepair behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Kiterepair heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13. Garantie

 1. De door Kiterepair te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden.
 2. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van wijzigingen aan de geleverde diensten welke niet door Kiterepair zijn verricht.
 3. De Opdrachtgever dient het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
 4. Eventuele gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 7 dagen, na levering, aan Kiterepair te worden gemeld.

Artikel 14. Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt Kiterepair steeds op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.
 2. Opdrachtgever dient het geleverde materiaal schoon en droog over te dragen aan Kiterepair. Indien dit niet het geval is kan het zijn dat een overeenkomst geweigerd of meerwerk doorberekend wordt door Kiterepair.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Kiterepair is beperkt tot herleveren van de betreffende zaak danwel restitutie van het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 2. Kiterepair is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Kiterepair is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Kiterepair is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade ten gevolge van (technische) fouten in geleverde producten/diensten.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Kiterepair.


Artikel 16. Opschorting en ontbinding

 1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door TimdeBuurman, zal TimdeBuurman in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, indien de Opdrachtgever dit wenst. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Kiterepair extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Kiterepair anders aangeeft.
 2. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Kiterepair gerechtigd tot opeisen van de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 3. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Kiterepair vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Kiterepair op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 4. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 17. Pricacy

 1. Kiterepair zal alle inspanningen verrichten die redelijkerwijs van haar gevergd kunnen worden om persoonsgegevens geheim en/of vertrouwelijk te houden.
 2. Kiterepair zal Opdrachtgever vragen naar zijn naam, adres, en eventuele overige gegevens dit om te doen aan de wettelijke verplichtingen.
 3. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft geeft dat Kiterepair het recht de persoonlijke gegevens van Opdrachtgever aan derden te verstrekken voor zover nodig.
 4. Kiterepair zal zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van de Opdrachtgever en deze, zonder toestemming van Opdrachtgever, niet verstrekken aan derden, tenzij Kiterepair daartoe wettelijk is verplicht.
 5. Kiterepair kan e-mail gegevens van de Opdrachtgever gebruiken voor relevante klantinformatie of het op de hoogte stellen van ontwikkelingen en acties bij Kiterepair. De Oprachtgever kan zich eventueel afmelden voor het onderhouden van dit klantcontact.
 6. Bij het aangaan van een overeenkomst tussen beide partijen is Kiterepair gemachtigd om geleverd materiaal van de Opdrachtgever te gebruiken voor reclamedoeleinden en andere media uitingen.

Artikel 18. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Kiterepair partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken Opdrachtgever aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Kiterepair is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Kiterepair het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen slechts een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 19. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

 1. Kiterepair behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Kiterepair.

Over Kiterepair

Kiterepair is een professioneel reparatie centrum voor kites, barren, wetsuits, surfboards en kite lijnen. Reparaties worden gemakkelijk verstuurd via post. Kiterepair is gevestigd aan de Kwelder 12 in Hoek van Holland. 

Partners

Social